ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Βετεράνων

ΠΟΙΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Α.Ο.Θ.)

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ

Ο φορέας που φροντίζει για την διοργάνωση του πρωταθλήματος φέρει την επωνυμία "Παλαίμαχοι Ανεξαρτήτων Ομάδων Θεσσαλονίκης" με έδρα την Θεσσαλονίκη, ο οποίος και θα μπορεί να χρησιμοποιεί στις σφραγίδες τη σημαία, τα σήματα και τα υπόλοιπα έγγραφα και σύμβολα που προβάλλουν τον Π.Α.Ο.Θ.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός μας είναι η συσπείρωση των μελών μας σε κοινή και συντονισμένη προσπάθεια με στόχους :

$1     I.        Η ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, του ευγενικού συναγωνισμού, της συναδελφικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του.

$1    II.        Η προώθηση και διάδοση των αξιών του ποδοσφαίρου και της ευγενούς άμιλλας.

$1  III.        Η συμμετοχή και η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων ενίσχυσης αναξιοπαθούντων ποδοσφαιριστών

$1  IV.        Η ενίσχυση άπορων συμπολιτών μας και η συμμετοχή σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας.

$1   V.        Η σύσφιξη σχέσεων με όλους τους συλλόγους βετεράνων της Ελλάδος.

$1  VI.        Η σύσφιξη των σχέσεων με ομογενειακούς συλλόγους βετεράνων εξωτερικού.

$1VII.        Ο πρωταθλητισμός και δεν είναι αυτοσκοπός. Η ευγενής άμιλλα είναι αυτό που πρέπει να διακρίνει τους συμμετέχοντες και κάθε προσπάθεια μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να γίνεται με εντιμότητα και αξιοπρέπεια χωρίς σκοπιμότητες και υστεροβουλίες. Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν κάθε φορά στο πρωτάθλημα, είναι ισότιμες μεταξύ τους και στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το καταστατικό.

Άρθρο 3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το πρωτάθλημα διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ομάδων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του πρωταθλήματος.

Αρμοδιότητες της αποτελούν τα παρακάτω :

$1·         Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τις αρμοδιότητές του και ελέγχει τις πράξεις και παραλείψεις του.

$1·         Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και τους ετήσιους ισολογισμούς.

$1·         Παίρνει αποφάσεις για την στρατηγική και τη δράση του πρωταθλήματος.

$1·         Εγκρίνει ή τροποποιεί τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων και τον συνολικό προϋπολογισμό της κάθε περιόδου.

$1·         Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.

$1·         Μεριμνά για την βελτίωση του Πρωταθλήματος.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις είναι τρεις :

α) Τον μήνα Ιούνιο όπου λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πεπραγμένα κατά το περασμένο έτος και εγκρίνεται ο Ισολογισμός του προηγούμενου επίσης έτους.

β) Τον μήνα Σεπτέμβριο όπου εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου και συζητούνται διάφορες προτάσεις. Επιπλέον κάθε δεύτερο έτος της θητείας του ΔΣ διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ.

γ) Τον μήνα Ιανουάριο όπου γίνεται η κοπή της πίτας και συζητούνται διάφορα θέματα.

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όσες φορές συγκαλέσει αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητήσουν τα 1/2 και ένα μέλος τουλάχιστον  των τακτικών δηλ. οικονομικά τακτοποιημένων ομάδων με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. στην οποία και θα πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και τα προς συζήτηση θέματα.

Καμιά ομάδα δεν μπορεί να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση εάν δεν έχει εξοφλήσει όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις οι οποίες καθορίζονται από το καταστατικό και από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση  βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 3/4 από τα μέλη του.

Άρθρο 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές εκλεγμένο μετά από φανερή ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τα συμφέροντα του πρωταθλήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά και ένα από τα μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε εβδομάδα απογευματινές ή βραδινές ώρες έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σ' αυτό απρόσκοπτα τα μέλη του ΔΣ μετά την εργασία τους. Επιπλέον να μπορούν άλλοι Πρόεδροι ομάδων ή ενδιαφερόμενοι να παραστούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο έτη. Δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίζεται να μετέχει αντί Πρόεδρος ομάδος οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπος της ομάδας.  Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του ΔΣ δεν μπορεί ν' ανταποκριθεί στα καθήκοντά του τότε παύεται από την Γ.Σ. του πρωταθλήματος και αντικαθίσταται με σχετική απόφασή της.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 όλων των υπευθύνων που αντιπροσωπεύουν τις ομάδες του πρωταθλήματος.

Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τουλάχιστον τρεις (3) φορές τον χρόνο Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των Συνελεύσεων και καθίσταται με αυτόν τον τρόπο αλληλεγγύως με αυτόν υπεύθυνος για κάθε εκ προθέσεως αλλοίωση των αποφάσεων ή των όσων συζητήθηκαν.

Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Συγκαλεί τις Γ.Σ. και προεδρεύει αυτών, δίνει τον λόγο κατά σειρά σε αυτούς που τον ζητούν να μιλήσουν και τον αφαιρεί.

Θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία, διατηρεί και επαναφέρει στην τάξη στην περίπτωση που κάποιο μέλος παρεκτρέπεται ή υπεκφεύγει από το θέμα.

Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για κάποιο λόγο, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε κάθε αρμοδιότητα από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας κι αυτού από τον πιο ηλικιωμένο των μελών.

 

Άρθρο 7

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί : α) μητρώο με τα στοιχεία των υπευθύνων των ομάδων β) τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Ο Ταμίας εισπράττει όλες τις προσόδους του πρωταθλήματος βάσει διπλότυπων αποδείξεων και πληρώνει σύμφωνα με τα εντάλματα πληρωμής υπογεγραμμένα από τον ίδιο και τον Πρόεδρο μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Τηρεί βιβλία εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο καταχωρίζονται τακτικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των αποδείξεων, των ενταλμάτων πληρωμής και  των χρημάτων.

Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στο Δ.Σ. στην αρχή του κάθε μήνα την ταμειακή κατάσταση του προηγούμενου μήνα, στην οποία είναι καταγεγραμμένες συνοπτικά οι εισπράξεις και οι πληρωμές, επιπλέον κατατοπίζει το Δ.Σ. για την γενική οικονομική κατάσταση του πρωταθλήματος.

Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Πρωταθλήματος είναι τακτικοί και έκτακτοι.

Τακτικοί πόροι είναι οι τακτικές ετήσιες συνδρομές που ανέρχονται στο ποσό των 100 ευρώ και καταβάλλονται τον μήνα Οκτώβριο και Δεκέμβριο κάθε έτους.

Τακτικοί πόροι επίσης είναι το ποσό των ενενήντα (90,00) ευρώ που καταβάλλεται από κάθε ομάδα για την λειτουργία της μικτής ομάδας του πρωταθλήματος.

Έκτακτοι πόροι είναι οι πρόσοδοι που τυχόν προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις, δωρεές κτλ.

Τα ποσά των συνδρομών και εισφορών που καθορίζονται ανωτέρω μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. που υπόκειται σε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 9

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΑΣ

Κάθε ομάδα που θέλει να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα υποβάλλει αίτηση η οποία εξετάζεται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την συμμετοχή της, με πλειοψηφία τα 3/4 των ομάδων.

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για συμμετοχής ομάδας στο πρωτάθλημα είναι η μέχρι 31 Οκτωβρίου καταβολή των 50,00 ευρώ και τα υπόλοιπα 50,00 έως 31 Δεκεμβρίου. Ομάδα που δεν θα τηρήσει τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα καταβολής των χρημάτων, στην πρώτη μεν περίπτωση δεν γίνεται δεκτή στο πρωτάθλημα στην δε δεύτερη αποπέμπεται αυτόματα χωρίς να μπορεί να αξιώσει την επιστροφή των χρημάτων.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

α) Ομάδα που δεν καταβάλλει την τακτική ετήσια συνδρομή της δεν μπορεί να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση ούτε έχει τα δικαιώματα μέλους, όπως αυτά καθορίζονται στο καταστατικό.

β) Οι ομάδες του πρωταθλήματος είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του, να συμμετέχουν ενεργά και πρόθυμα σε όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση του σκοπού του πρωταθλήματος, να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. και να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς και γενικά να βοηθούν το Δ.Σ. με κάθε δυνατό τρόπο στο έργο του.

γ) Οι ομάδες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γ.Σ., με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου στα θέματα ημερήσιας διάταξης, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του πρωταθλήματος, να ζητούν σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. κατά τους όρους του παρόντος και να υποβάλουν προβλήματα και αιτήματα στο Δ.Σ. για προώθηση, λύση και ικανοποίηση.

δ) Οι αγώνες θα αναβάλλονται μόνο για έκτακτο λόγο και κατόπιν έγκυρης ενημέρωσης του διοικητικού συμβουλίου του πρωταθλήματος. Σε περίπτωση όπου ο αγώνας αναβάλλεται υπαιτιότητας μιας εκ των δυο ομάδων, ο αγώνας θα κατοχυρώνεται υπέρ της ομάδας που θα συμμετέχει κανονικά στις υποχρεώσεις της.

Άρθρο 11

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

Κάθε ομάδα μπορεί να αποχωρήσει και να διαγραφεί από το πρωτάθλημα με έγγραφη δήλωσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχωρούσα ομάδα υποχρεούται να εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές και οποιαδήποτε οικονομική της υποχρέωση.

Ομάδα η οποία εξ αιτίας δικής της υπαιτιότητας αποχωρήσει ή αποπεμφθεί (μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης) από το πρωτάθλημα δεν δικαιούται να έχει οικονομική απαίτηση.

Ομάδες οι οποίες ενδεχόμενα όφειλαν χρήματα από την προηγούμενη χρονιά είναι υποχρεωμένες να εξοφλήσουν μαζί με την πρώτη δόση και τα οφειλόμενα αλλιώς δεν γίνονται δεκτές στο πρωτάθλημα.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία 3/4 των ομάδων μπορεί ομάδα να διαγραφεί από το πρωτάθλημα  για σπουδαίο λόγο.

Σπουδαίοι λόγοι είναι οι εξής :

α) παραβαίνει τια αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τις διατάξεις του παρόντος.

β) Όταν καθυστερεί τις συνδρομές ή άλλες από οποιαδήποτε αιτία οικονομικές υποχρεώσεις της προς το πρωτάθλημα πέραν των 3 μηνών από την ημερομηνία που έγιναν απαιτητές.

γ) Όταν αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη στους σκοπούς ή στα συμφέροντα του πρωταθλήματος δέχεται αθέμιτα πλεονεκτήματα με σκοπό την βλάβη του πρωταθλήματος ή των ομάδων που το απαρτίζουν

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να προηγηθεί πρόσκληση του μέλους προς απολογία και η όποια απόφαση περί διαγραφής ομάδας πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ομάδες που αποχωρούν ή διαγράφονται από το πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα επανεγγραφής σε περίπτωση που εκλείπουν οι λόγοι διαγραφής και καταβάλουν τα πιθανά οφειλόμενα. Η επανεγγραφή γίνεται κατόπιν αιτήσεως και απόφασης του Δ.Σ.

 

Άρθρο 12

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Για την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35) έτος της ηλικίας του δηλαδή 1983 και γηραιότεροι.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή δύο μόνο ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια του αγώνα από τις κάτωθι κατηγορίες:

Α) Κάτω των 35 ετών οι οποίοι συμμετείχαν στις λίστες των ομάδων τους την περίοδο 2013-2014

Β) Τερματοφύλακας ανεξαρτήτου ηλικίας.

Γ) Νεοεισερχόμενοι ποδοσφαιριστές ηλικίας 30-35 ετών δηλαδή γεννηθέντες 1988-1987-1986-1985-1984 

Σε όλες τις παραπάνω ποδοσφαιρικές περιόδους οι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές που επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε ποδοσφαιρικό αγώνα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει  τα 40 έτη δηλαδή γεννηθείς το 1978 και γηραιότεροι.

 

Άρθρο 13

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε Σάββατο εκτός απροόπτου μεσημέρι ή απόγευμα ανάλογα με την εποχή.

Οι αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο που έχει δηλώσει η γηπεδούχος ομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα, εκτός αν υπάρξει συνεννόηση των ενδιαφερόμενων ομάδων για την διεξαγωγή του αγώνα σε άλλο γήπεδο.

Υπεύθυνο για αναβολή της αγωνιστικής περιόδου είναι μόνο το ΔΣ

Αγώνας ο οποίος θα αναβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα ορισθεί νέα ημερομηνία από το ΔΣ.

Άρθρο 14

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

Το σύστημα βαθμολογίας είναι τρεις (3) βαθμοί στη νίκη, ένας (1) βαθμός στην ισοπαλία και μηδέν (0) βαθμοί στην ήττα. Όποια ομάδα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς και στους δύο (2) γύρους αναδεικνύεται πρωταθλήτρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσει ότι ισχύει στην SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑΣ.

Άρθρο 15

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Σε όλους τους αγώνες θα υπάρχουν διαιτητές, οι αποφάσεις των οποίων είναι αποδεκτές από όλους, όποιες και αν είναι χωρίς συζήτηση. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν προσέλθει ο διαιτητής, ο αγώνας θα διεξάγεται οπωσδήποτε με διαιτητή τον οποίο θα ορίζουν από κοινού και οι δύο ομάδες. Εάν οι υπεύθυνοι των ομάδων αρνηθούν να διεξάγουν τον αγώνα, αυτός σε καμιά περίπτωση δεν αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία και θα αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί και από τις δύο ομάδες.

Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να προσκομίζει στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα κατάσταση υγείας ( υποχρεωτική), φωτοτυπίες ταυτοτήτων όλων των ποδοσφαιριστών που πρόκειται να λάβουν μέρος στον αγώνα.

Κάθε ομάδα υποχρεώνεται να δηλώνει τον αρχηγό (ο οποίος θα φέρει περιβραχιόνιο) στον διαιτητή του αγώνα, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την πειθαρχία των παικτών του μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Καθ’ όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος θα λαμβάνεται υπ’ όψη από το ΔΣ ότι αναγράφεται στο φύλλο αγώνα (τιμωρίες καρτών , ενστάσεις κλπ).

Αποκλειστική αρμοδιότητα για την τέλεση ή όχι ενός αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών έχει μόνο ο διαιτητής και κανείς άλλος.

Άρθρο 16

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

$1ü  Δεν υπάρχει περιορισμός στις αλλαγές που έχουν δικαίωμα να κάνουν οι ομάδες.

$1ü  Ομάδα η οποία δεν προσέλθει σε αγώνα στο γήπεδο ή προσέλθει με λιγότερους παίκτες από τον απαιτούμενο αριθμό, ο αγώνας δεν θα πραγματοποιηθεί, θα της αφαιρεθούν τρεις (3) βαθμοί και το παιχνίδι θα κατοχυρωθεί στην αντίπαλη ομάδα.

$1ü  Ομάδα μηδενίζεται και παραπέμπεται στο πενταμελές ΔΣ όταν : α) καθυστερήσει την έναρξη του αγώνα κατά είκοσι λεπτά με υπαιτιότητα της και β) δεν συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό των εννέα ποδοσφαιριστών (εκτός αν συντρέχουν εξωγενείς παράγοντες).

$1ü  Ποδοσφαιριστής ο οποίος δέχεται απευθείας κόκκινη κάρτα αποβάλλεται από τον αγώνα και δεν αντικαθίσταται από άλλον ποδοσφαιριστή.

$1ü  Ποδοσφαιριστής ο οποίος δέχεται δύο (2) κίτρινες κάρτες κατά την διάρκεια του αγώνα, η ομάδα του μένει με δέκα (10) παίκτες για δέκα (10) λεπτά και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο αποβληθείς ποδοσφαιριστής στο υπόλοιπο του αγώνα και αντικαθίσταται με άλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Θα συμμετάσχει ο αποβληθείς ποδοσφαιριστής μόνο σε περίπτωση που η ομάδα του δηλώσει στο φύλλο αγώνα έντεκα (11) ποδοσφαιριστές.

Άρθρο 17

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Το ΔΣ τελεί και χρέη πειθαρχικού. Η απόφαση του ΔΣ θα είναι αιτιολογημένη, πλήρως τεκμηριωμένη και σεβαστή και από τις δύο (2) ομάδες.

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ : Ισχύει το νέο ποινολόγιο που εγκρίθηκε κατά την Γενική Συνέλευση των ομάδων στις 21/12/2016

Θεωρείται απαράδεκτη η συμμετοχή σε οποιαδήποτε ομάδα του πρωταθλήματος ποδοσφαιριστών οι οποίοι έρχονται για να ενισχύσουν περιστασιακά και σκόπιμα για ευνόητους αλλά και αντίθετους με το πνεύμα του πρωταθλήματος λόγους. Για το λόγο αυτό οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να προσκομίζουν λίστα με τις ανάλογες φωτοτυπίες ταυτοτήτων των ποδοσφαιριστών τους, που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής χρονιάς.

Ομάδα που  θα αποσύρεται πριν από την λήξη του παιχνιδιού θα τιμωρείται με αφαίρεση τριών βαθμών θα χάνει τον αγώνα με σκορ 3-0 και θα επιβαρύνεται εξολοκλήρου με τα έξοδα του αγώνα (διαιτητές, γήπεδο, γιατρό)

Άρθρο 18

ΛΙΣΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να προσκομίζει στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα κατάσταση υγείας ( υποχρεωτική), φωτοτυπίες ταυτοτήτων όλων των ποδοσφαιριστών που πρόκειται να λάβουν μέρος στον αγώνα. Επίσης είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει τα μέλη της σε ιατρικές εξετάσεις.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης Γιατρού στα γήπεδα ο αγώνας δεν θα διεξάγεται καθώς επίσης στις περιπτώσεις όπου ο γιατρός αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγω ο αγώνας θα διακόπτεται και θα ορίζεται η συνέχεια του από την διοίκηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 19

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

Διαρκούσης της περιόδου δεν επιτρέπονται οι μεταγραφές από μια ομάδα του πρωταθλήματος σε άλλη. Εξαίρεση αποτελεί η έναρξη του δεύτερου γύρου όπου την περίοδο αυτή μπορεί ποδοσφαιριστής να υποβάλει αίτηση μετακίνησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους δύναται ν' αποφασίσει ή όχι την μετακίνηση του ποδοσφαιριστή.Καμία προσθήκη ποδοσφαιριστών δεν θα επιτρέπεται μετά την λήξη των μεταγραφών του Ιανουαρίου (αρχή β γύρου).

Άρθρο 20

ΚΥΠΕΛΟ ΗΘΟΥΣ

Θεσπίζεται κύπελλο ήθους. Θα απονέμεται στην ομάδα, που θα προκύπτει μετά από ψηφοφορία των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Π.Α.Ο.Θ.

Καθορίζεται από το Δ.Σ. ένας υπεύθυνος της μικτής ομάδας, ο οποίος με έναν ή δύο βοηθούς του ακόμη,  θα συγκροτούν την οργανωτική επιτροπή της μικτής ομάδος  και οι οποίοι θα παρουσιάζονται είτε όλοι είτε ένας εκπρόσωπος σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ, προκειμένου να συζητούνται τα θέματα που ανακύπτουν.

Το ΔΣ θα ακούει τούς υπεύθυνους , θα συζητά μαζί τους και θα τους δίνει κατευθυντήριες οδηγίες.

Στην μικτή ομάδα μετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ομάδες.

Λαβετε τα τελευταια νεα

Εγγραφείτε τώρα, κάντε κλίκ εδώ